bg | ro | en |

ВИЗА – Агенция за трансгранична мобилност на работната сила

Наименование на проекта: “ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност”

Финансираща програма: Интеррег V-A Румъния – България

Период на осъществяване: 19 април 2017 – 19 април 2019

Кратко описание:

Основната цел на проект „ВИЗА“ е разработването на нов тип услуги за българските и румънските работодатели, които да развият трансграничния трудов пазар. Тези услуги се предоставят чрез специализирана постоянна структура, част от БРТПП – Агенция ВИЗА с основен офис в гр. Русе, България и сателитен офис в гр. Слатина, Румъния.

Агенцията е създадена, за да посрещне нуждите от информация, консултации и допълнително обучение, както и да свърже търсещите работа в съседната държава с предоставящите работни места.

Първоначалните проучвания отчитат наличието на множество пречки пред българските и румънските фирми в случаите, в които имат необходимост да наемат служители от съседната държава или да изпратят свои работници временно на работа отвъд Дунава. Тези пречки могат да бъдат обобщени така:

– Липса на актуална информация за действащото в България и Румъния трудово законодателството, за практиките, нивата на заплащане и т.н.;

– Езиковата бариера – и в България, и в Румъния много трудно се намират служители с нужната квалификация, които да говорят езика на съседната държава;

– Намирането на квалифицирана помощ за индивидуална консултация по конкретен казус,  свързан с темата трансгранична мобилност и трудово законодателство отнема много време;

– Трудно се откриват подходящи езикови курсове, предоставящи качествено обучение съответно по румънски език в България и по български в Румъния, и т.н.

 

Екипът на БРТПП се заема със сериозната задача тези бариери да бъдат преодолени и създава Агенция ВИЗА. Преди началото на проекта бяха поставени няколко конкретни задачи и очаквани резултати, които вече са постигнати:

Задълбочено проучване по проблемите на заетостта и потенциала за трудова мобилност в трансграничния регион Румъния – България. На основата на проучването са определени типовете услуги на Агенция ВИЗА;

– Институционално изграждане на Агенцията с правила за работа и пакет от услуги, сформиран екип и експерти, рекламни инструменти и лиценз като Център за професионално обучение;

– Редица срещи, размяна на учебни посещения, практически обучения и двустранни видео-конферентни сесии;

– Разяснителна кампания сред компании, развиващи дейността си в трансграничния регион и съответно свързани с наемането на служители от отсрещната страна;

– Обучения за хора, проявяващи интерес към трансграничната трудова мобилност;

– Триезичен специализиран интернет сайт и уеб-инструмент за търсене и предлагане на работа от двете страни на Дунава и голям масив от полезна информация, свързана с трудовата мобилност между България и Румъния;

– Инфо-карта – онлайн инструмент в сайта на Агенцията, създаден чрез картографиране на съществуващите информационни и институционални ресурси за трудова мобилност в трансграничната област (офиси на EURES; обучителни и консултантски организации; предишни проекти, които генерират продукти, услуги и т.н.).

– Ръководство за трансграничния работник – две джобни издания, събрали информация, свързана с договаряне за работа, наемане на жилище, цени, транспортни връзки, време за пътуване и други полезни данни. Изданието с информация за българския трудов пазар и живота в България е на румънски език и съответно изданието за румънския трудов пазар и живота в Румъния е на български език. Разпространява се безплатно.

Водещ партньор: Българо-румънска търговско-промишлена палата

Партньор: Асоциация за устойчиво развитие, Слатина, Румъния - www.adds.ro