bg | ro | en |

Мисли глобално, действай локално

Мисли глобално, действай локално

http://thinkglobalactlocal.eu/


Източник на финансиране:
Еразъм+


В икономика, повлияна от въздействието на Covid-19, всяка стратегическа намеса на преподаватели от сферата на професионалното обучение и образование в подкрепа на бизнеса да прилага подходящи стратегии за управление на таланти е от решаващо значение за бъдещия им успех и устойчивост. Разнообразието на работната сила е ключов актив, който много фирми могат да използват, но това може да бъде постигнато само ако стратегиите за управление на разнообразието бъдат приложени на практика. ЕС поставя все по-голям акцент върху многообразието на работното място с инициативи като националната Харта на многообразието и ежегодния Европейски месец на многообразието, чиито цели са да насърчават многообразието сред работната сила в ЕС.

Въпреки това МСП в ЕС, които активно прилагат програми за многообразие и приобщаване, остават на много ниско ниво и далеч след САЩ и други държави. Чрез проекта "Мисли глобално, действай локално" възнамеряваме да променим това, като насърчаваме използването на практиката за разказване на истории (storytelling) с цел споделяне на ценности, знания, опит и мъдрост между културите за осигуряване на по-разнообразна и приобщаваща работна среда.

В рамките на проекта екипът от 8 организации от България, Ирландия, Нидерландия, Италия, Чехия, Словения, Португалия и Кипър ще предостави холистичен пакет за обучение, който може да промени нагласите и да насърчи създаването на разнообразни и приобщаващи работни места в МСП в няколко европейски държави. Консорциумът ще използва силата на разказването на истории, за да вдъхнови мениджърите и служителите да се променят, мотивират и ангажират и да приемат ценностите и културата на компанията, в която работят.

Преподавателите в сферата на професионалното образование могат да изиграят ключова роля в запълването на празнината между намерението и действителните практики за многообразие и приобщаване в компаниите. Чрез проекта "Мисли глобално, действай локално" ще се изградят умения и компетенции за преподавателите в сферата на професионалното образование, чрез които те ще усвоят техниките за разказване на истории, с цел изследване на управлението на многообразието и културните промени в МСП. Преподавателите в областта на професионалното образование ще работят с компаниите, за да им помогнат да направят прехода от желанието да се направи нещо, към прилагането на реални действия за създаване на многообразно и приобщаващо работно място.

Ще бъде разработена програма за продължаващо професионално развитие за експертите в сферата на професионалното образование, както и  набор от инструменти за разказване на истории за обучители, мениджъри, собственици на фирми и служители по теми, свързани с управление на разнообразието. Всички разработени материали ще са достъпни безплатно чрез специално създадена по време на проекта електронна платформа.

Период на изпълнение: 01.09.2022 - 31.08.2024