bg | ro | en |

Новини назад

Промени в данъчното законодателство в Румъния

26.07.2022

Редица промени в данъчните закони в Румъния ще влязат в сила на 1 януари 2023 г.

Едни от най-коментираните са тази, свързана с ХоРеКа сектора. Там отпада специфичният данък, както и облекченията за сезонни служители. С премахването на специфичния данък от началото на 2023 г. ХоРеКа компаниите се връщат към данък печалба. Ако е по-благоприятно за тях, фирмите от сектора могат да изберат да плащат микроданък, дори ако имат оборот над 500 000 евро.

Сред промените в корпоративното подоходно облагане са:

  • Разширяването на областите, в които реинвестираната печалба се освобождава от данък – в обновяване, устройства за контрол и фактуриране, компютърни програми.
  • Увеличаване на данъка върху дивидентите, изплащани от юридическо лице на друго юридическо лице от 5% на 8%.

Новости в данъка върху доходите на микропредприятията:

• Микроданъкът от задължителен става незадължителен.

• За прилагане на микрорежима таванът на оборота се намалява от 1 000 000 евро на 500 000 евро в края на предходната година и се налага задължението да има на служител на пълен работен ден.

• За незадължителното прилагане на микрорежима, опцията е ограничена до максимум три контролирани компании (повече от 25% социални дялове на съдружник).

• Микроданъчната ставка става 1% като отпада 3% ставка, съответстваща на задължението на служител на пълен работен ден.

• Увеличава се данъкът върху дивидентите, изплащани от юридическо лице на друго юридическо лице от 5% на 8%.

• Чрез премахването на специфичния данък на 1 януари 2023 г. компаниите от ХоРеКа сектора могат да изберат микроданъка, ако е по-благоприятен за тях, дори да имат оборот над 500 000 евро.

• Изключени от данъчно облагане са микрокомпаниите, на които повече от 20% от общите приходи са от консултации и управление.

 


Още по темата