bg | ro | en |

SMARTER

SMARTER Amazon of Europe

https://visitaoe.com/


Източници на финансиране:
COSME


Проект SMARTER AoE ще предоставя безвъзмездна помощ за туристически предприятия от Североизточна България, за дигитализация и маркетинг на услугите, менторство и обучения.

Българо-румънска търговско-промишлена палата ще набира проектни предложения на компании от туристическия сектор, които развиват дейност в региона между Русе, Добрич и Силистра (попадащи в региона на AoE). Проектите следва да са с фокус към дигиталната трансформация на бизнеса.

Проектът предвижда предоставяне на финансова помощ на избрани 130 предприятия от 7-те държави-партньори за дейности, свързани с увеличаване на пазарната им видимост и маркетингови умения, подобряване на дигиталните им умения и прилагането им в ежедневието, повишаване на осведомеността им за опазване на околната среда (екологичния отпечатък).

Вижте предстоящата покана за малки грантове в сектор туризъм.


За проекта:
Трансграничният биосферен резерват Мура-Драва-Дунав, наричан „Европейската Амазонка“ притежава уникални за континента природни и културни забележителности и има огромен потенциал за развитието на устойчива, интелигентна и зелена туристическа дестинация. Това е първият, обявен от ЮНЕСКО, биосферен резерват, който обхваща пет различни европейски държави.

Проектът Smarter Amazon of Europe (AoE) допълва резултатите от проектите European AoE Bike Trail и Amazing AoE, които вече са работили за подобряване на социално-икономическото положение на Европейската Амазонка (AoE).

Проектът ще насърчи дигитализацията и прилагането на иновации от малки и средни предприятия, работещи в сферата на туризма в този регион. Така фирмите ще повишат своята ефективност и качеството на услугите, които предлагат, ще намалят въглеродния отпечатък, който създават и в крайна сметка ще могат да се развиват, въпреки ограничените ресурси, с които разполагат.

Около 130 туристически МСП от района на Европейската Амазонка, ще получат пряка финансова подкрепа за насърчаване на социални и екологични иновации и/или за дигитална трансформация. Проектът ще подобри и опрости ежедневните операции на МСП в туризма чрез създаването на платформа, която ще улесни B2B бизнеса, ще повиши дигиталните умения и компетенции на фирмите, като ще бъде разработена образователна програма, специално за техните нужди. Около 20 компании ще бъдат подкрепени в разработването на нови бизнес модели с местна и международна подкрепа, обединявайки транснационални устойчиви продукти за туризъм на открито, които ще се популяризират съвместно в рамките на международната туристическа дестинация Amazon of Europe.

Партньори по проекта:

Продължителност: 01.01.2022 - 30.06.2024