bg | ro | en |

SEIFA


ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРАНЕ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

https://gnd.one/seifa


Източник на финансиране:
ХОРИЗОНТ 2020


Проектът SEIFA (Sustainable Energy Investing and Financing Activation) има за цел да насърчи частните дялови инвестиции в индустриални предприятия, които искат да намалят въглеродния си отпечатък. Основният акцент е върху финансирането на проекти в сферата на т.нар. индустриално дълбоко обновяване (реновиране на сграден фонд за повишаване на енергийната ефективност) и на енергийната инфраструктура и услуги.

Фондът, който ще бъде създаден в рамките на проекта, ще се фокусира върху инвестиции в регионите на Централна и Източна Европа, включително в 12 страни членки на Европейския съюз и НАТО: България, Хърватска, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Възможно е да бъдат включени и асоциирани към ЕС държави, съседни на гореизброените.

Инвестициите по проекта ще са фокусирани върху индустриални компании, в това число: производствени предприятия; индустриални паркове, които имат планове за модернизация, насочени към устойчивата енергия; енергийни и индустриални съоръжения (напр. паркове за устойчива енергия, устойчиви горива и инфраструктура); доставчици на енергийни услуги (в т.ч. компании за енергийни технологии и за разработки в областта на възобновяемата енергия).

Фондът ще инвестира за постигане на въглеродна неутралност (нулев въглероден отпечатък) и създаване на портфолио, изцяло съвместимо с ESG стандартите (набор от критерии за оценка на корпоративната ангажираност с опазването на околната среда и постигането на високи стандарти в социалните политики). Всички потенциални инвестиции ще бъдат оценявани спрямо таксономията на ЕС за устойчиви дейности и Европейския регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Период на изпълнение: септември 2021 – ноември 2023