bg | ro | en |

RND

Наименование на проекта: Мрежа за устойчиво партньорство за развитие на селските райони – RND

Финансираща програма: Секторна оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013, Европейски социален фонд

Период на осъществяване: януари 2011- май 2013

Кратко описание:

Основни цели: Проектът цели устойчивото развитие на два румънски региона: Южна Мунтения (беден регион) и Букурещ-Илфов (богат регион). RND вече е предприела стъпки в изграждането на провинциална мрежа за партньорство и устойчиво развитие между 4 общини: Кълъраш, Гюргево, Яломита, и Илфов.

Първата основна цел на проекта беше образуването на 4 групи от специалисти по устойчиво развитие на селските райони (дизайн, осъществяване и оценка), по една за всяка община;

Втората основна цел беше да се създадат Бюра за почасова работа във всяка община, където се извършваше посредничество при търсене на работа, обявяваха се наличните работни места за почасова работа в четирите общини (от базите с данни на RND и останалите партньори), и се оповестиха резултатите от две проучвания за пазара на труда (по едно в началото и в края).

Третата главна цел беше провеждането на лекции, професионални обучителни курсове, семинари и практически дейности по започване и развитие на предприемачески умения за 3 целеви групи. Заплануваните действия бяха: лекции, обясняващи функционирането на трудовия пазар, курсове за квалификация/преквалификация в икономически дейности, които са нужни на трудовия пазар (търговия, строителство и фризьорство – дейностите бяха избрани след проучване на трудовия пазар в селските райони на тези 4 общини), курс по общ мениджмънт, курс по техники за осъществяване на продажба, курс по разработване на набор от предприемачески дейности (състоящ се от познаване на законодателството и общо счетоводство).

Имаше и практически резултат, като се вземе под внимание фактът, че 60 от клиентите, завършили проект RND, станаха постоянни членове на вече изградените мрежи в четирите общини. Ролята на БРТПП бе главно в подпомагането при трансфера на опит чрез организиране на пътувания за завършилите проекта румънци и срещата им с хора от селските райони на България, които също са били обучени в подобни проекти.

Партньори:

Група за развитие и социален консенс, Мъгуреле 
Телефон: +40 0752 124 805 
E-mail: gdcsasociatie@gmail.com

Daedalus Consulting SRL 
Телефон: +40 21 317 97 31 
Факс: +40 21 318 00 40 
E-mail: office@daedalusmb.ro

Бюро по труда, Кълъраш 
Телефон: +40 242 318 376 
Факс: +40 242 331 693 
E-mail: ajofm@cl.anofm.ro

Бюро по труда, Яломита 
Телефон: +40 243 231 809 
Факс: +40 243 231 785 
E-mail: ajofm@il.anofm.ro

Бюро по труда, Гюргево 
Телефон: +40 246 230 613 
Факс: +40 246 230 613 
E-mail: ajofm@gr.anofm.ro

Бюро по труда, Илфов 
Телефон: + 40 21 332 37 08 
E-mail: ajofm@if.anofm.ro

Регионален център за професионално обучение на възрастни, Кълъраш 
Телефон: +40 21 317 1040 
Факс: +40 21 312 3481 
E-mail: alfa@cartel-alfa.ro

Elias Consulting Group 
Телефон: +40 722 544 418