bg | ro | en |

RND

RND
МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Източници на финансиране:
Секторна оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007 2013, Румъния


Кратко описание:

Проектът имаше за цел да постигне устойчиво развитие на два румънски региона: Южна Мунтения (беден регион) и Букурещ-Илфов (богат регион), надграждайки създадената провинциална мрежа за партньорство между 4 общини: Кълъраш, Гюргево, Яломита и Илфов.

Проектът основа и организира 4 групи специалисти по устойчиво развитие на селските райони (дизайн, осъществяване и оценка), по един за всяка област; създаде Бюра за почасова работа във всяка община, където се извършваше посредничество при търсене на работа, обявяваха се наличните работни места за почасова работа в четирите общини (от базите с данни на RND и останалите партньори) и се оповестиха резултатите от две проучвания за пазара на труда (по едно в началото и в края). Бяха проведени лекции, професионални обучителни курсове, семинари и практически дейности по започване и развитие на предприемачески умения за 3 целеви групи.

Практическата полза от проекта е, че 60 от клиентите, завършили обучителните курсове по RND, станаха постоянни членове на вече изградените мрежи в четирите общини.

Ролята на БРТПП бе да подпомага обмяната на опит чрез организиране на пътувания за завършилите проекта румънци и срещата им с хора от селските райони на България.

Проектът бе изпълнен в партньорство с 8 румънски агенции и асоциации за развитие.

Период на изпълнение: януари 2011 - май 2013