bg | ro | en |

МЕМОФИШ


МЕМОФИШ - ПАМЕТ И БЪДЕЩЕ. ИСТОРИИ ЗА ДУНАВСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

https://memofish.eu

Източници на финансиране:
Интеррег V-A Румъния-България 2014 - 2020


Кратко описание:

Главната цел на проект МЕМОФИШ беше да се подобри устойчивото използване на ресурсите по бреговете на река Дунав чрез опазване на ценностите на трансграничното рибарско културно наследство като пример за съхраняване на водната и сухоземна система.

За постигането на тази цел, партньорите са си поставили следните специфични цели:

1. Да изследват и популяризират уникалното културно наследство на рибарите и техните практики;
2. Да опазят и предотвратят загубата му за бъдещите поколения като подсилят защитата на природно-културното наследство чрез съвместни политики и стратегии за развитие;
3. Да демонстрират, че икономическата печалба може да върви ръка за ръка с дейности по защита и опазване чрез разработване и насърчаване на интегрирани туристически продукти, основани на наследството на дунавските рибари.

Въз основа на предишни проучвания и проекти в трансграничния регион, партньорите по проекта са установили, че природните ресурси по поречието на Дунав се използват по унищожителен начин и това е заплаха за екосистемите. В същото време, те са установили колко е ценно природно-културното наследство на дунавските рибарски общности - наследство, което най-добре съчетава икономическата обосновка с логиката за опазване.

За да се справят с привидното противоречие между опазването на екосистемата и икономическите потребности на населението покрай реката, партньорите по проект МЕМОФИШ проведоха детайлно полево проучване на местата в трансграничния регион, които се обитават от рибари. Откритията са представени в уникална открита и дигитализирана база данни, където могат да бъдат намерени множество промоционални и научни ресурси: видеа, снимки, интервюта, рекламни клипове и др.

МЕМОФИШ провокира процес на планирано участие в 5 трансгранични огледални общности. Освен това, за да демонстрират че икономическите печалби могат да вървят ръка за ръка с дейностите по защита и опазване, партньорите проектираха, тестваха и популяризираха 15 интегрирани туристически продукта, включително: туристически маршрути, места за настаняване, атракции, дейности свързани с водата и хранене, основани върху опазването на рибарското наследство и екосистемата.

Проектът бе изпълнен в партньорство между 5 български и румънски организации, където БРТПП беше водещ партньор и координатор.

Период на изпълнение: август 2018 – януари 2020