bg | ro | en |

Събития назад

ПОКАНА за Годишно общо събрание на Българо-румънска търговско-промишлена палата

13.05.2019

ПОКАНА

за Годишно общо събрание на

Сдружение с нестопанска цел
“БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”

 

       Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”, 
      на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на Палатата на 07.06.2019 г. от 15.00 ч., в гр. Русе, комплекс “Левента”, гр. Русе, квартал Левента

        при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.1. Отчет на Управителния съвет за дейността на БРТПП за периода от предишното Общо събрание; доклад на Контролния съвет и освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през отчетния период.

1.2. Представяне на новите членове на Сдружението

1.3 Промяна на дейността на сдружението от частна полза в обществена полза и промяна/допълване на целите на сдружението

1.4 Отмяна на досега действащия устав на Сдружението и приемане на нов    

1.5. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.

1.6. Приемане на бюджет на Сдружението за периода 2019 - 2023 г.

1.7. Разни – обсъждане на текущи въпроси

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час след първоначално обявения - в 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Поканват се да присъстват всички членове, а при невъзможност - чрез представител, снабден с писмено пълномощно.

Председател: Петко Атанасов Димитров (п)

 


Още по темата