bg | ro | en |

EMPOWER

EMPOWER - Инструменти за устойчивост на социалните предприятия

https://empower-project.net/


Източници на финансиране:
Еразъм +


Социалното предприемачество ще заема все по-сериозно място в икономиките на страните в ЕС, а все повече държави започват да насърчават младежи (18-35 г.) да създават социални предприятия. Проблем е, че около 50% от социалните предприятия оцеляват по-малко от три години от тяхното създаване и така много работни места продължават да изчезват в цяла Европа. Предизвикателствата пред социалните предприемачи са свързани с реализирането на техните бизнес идеи, междусекторното сътрудничество, възможностите за финансиране, поддържане на качество.

За проекта:

Проектът EMPOWER има за цел да насърчи младите предприемачи за устойчиво развитие на нови и съществуващи социални предприятия, като им предложи различни инструменти и обучения.

Персонализирани пакети за обучение, основани на неформалното образование и симулации на житейски ситуации, ще бъдат основата, която ще развива качествата на младите предприемачи. Чрез игри, базирани на сценарии от реалния живот, участниците ще се учат да вземат решения и да прилагат стратегии за техните предприятия. Освен да се обучават и да обменят опит със свои колеги, младите хора ще бъдат насърчавани да поемат инициатива и да създават здрави социални предприятия.

Резултатите от изпълнението на проекта EMPOWER ще имат положително въздействие върху развитието на капацитета на младите хора в партньорските страни (България, Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия). В дългосрочен план се очаква младежите да се включат активно  при разработването на стратегии за социални предприятия, използвайки съвременни и емпирично валидирани инструменти и методи, за да се гарантира, че услугите/продуктите, които предлагат, отговарят на нуждите на местния и регионален пазар.

Българо-румънска търговско-промишлена палата е водещ партньор на международния консорциум, който работи по проекта.

Период на изпълнение: 01.2022 – 01.2024