bg | ro | en |

ДАНТЕ

Наименование на проекта: ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав

Финансираща програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Период на осъществяване: януари 2017 – юни 2019

Кратко описание:

„ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав ” е проект, финансиран от ЕС по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и е с продължителност 30 месеца (януари 2017 г. – юни 2019 г.).

Проектът се изпълнява от широк партньорски консорциум с 16 основни партньори и 12 асоциирани стратегически партньори, сред които Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, държавни институции, асоциации на корабоплаватели, пристанищни власти, спедитори и превозвачи и неправителствени организации от 10 европейски държави. България се представлява от Българо-румънска търговско промишлена палата, асоцииран стратегически български партньор е Булмаркет ДМ ООД.

Идеята на проекта следва концепцията „Една и съща река – едни и същи правила“ – (“Same river – Same rules”), a целта е хармонизиране на административната уредба и законодателството по целия речен път, включително плавателните притоци на реката.

„Административните процедури и свързаните такси при превоза на стоки и пътници по р. Дунав и плавателните му притоци, произтичащи от различието в законодателствата на всяка една от дунавските държави, са огромни пречки пред широкомащабното и ефективно използване на тази основна транспортна европейска инфраструктура. В този смисъл ДАНТЕ е важна стъпка към намаляването и отмяната на най-важните административни бариери за корабоплаването по международно координиран начин” - Александру Капацу, президент на Pro Danube International.

 

За да постигнат целта си в края на проекта, партньорите:

- събраха и анализираха информация на национално ниво във всички партньорски държави, вкл. чрез специално адаптирана за целта онлайн платформа за докладване на бариери и споделяне на добри практики;

- проведоха множество работни срещи, кръгли маси и форуми на национално и международно ниво с участието на компетентните органи и представители на икономическите субекти – реалните ползватели на реката. По време на срещите бяха обсъждани актуални проблеми пред бизнеса, свързан с реката, и възможните техни решения;

- обобщиха резултатите от срещите със заинтересованите страни в дунавските държави и подаваните през електронната платформа сигнали за административни пречки  пред корабоплаването в окончателен консолидиран доклад за предприемане на конкретни стъпки, координирани съвместно между Европейската комисия, работната група за вътрешноводния транспорт към Дунавската стратегия, Дунавската комисия, националните правителства на Дунавските държави;

- изготвиха и финализираха стратегия и план за управление на Дунавския регион с конкретни мерки за минимизиране на административните тежести и хармонизиране на процесите по реката.

Проектът е фокусиран върху пет тематични области:

1. Гранична полиция, данъчни и митнически служби
2. Органите за навигация и контрол на трафика
3. Пристанищни власти / администрации
4. Водни и канални администрации
5. Други съответни органи за налагане на бариери (например здравен контрол, управление на бедствия и т.н.)

Изпълнението на проекта следва да доведе до по-доброто управление на река Дунав – тази екологосъобразна европейска централна транспортна инфраструктура, до намаляване на логистичните разходи на основни отрасли, зависими от водния транспорт, както и за повишаване на тяхната конкурентоспособност в глобален мащаб.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante

Партньори:
Pro Danube International
Уеб сайт: www.prodanube.eu

Steinbeis Innovation gGmbH, Steinbeis-Europe-Center
Уеб сайт: www.stw.de, www.steinbeis-europa.de

iC consulenten ZT GesmbH
Уеб сайт: www.ic-group.org

University of Applied Sciences Upper Austria
Уеб сайт: http://www.fh-ooe.at/forschung/

Waterborne Transport Development Agency
Уеб сайт: www.arvd.gov.sk

Slovak Shipping and Ports JSC
Уеб сайт: www.spap.sk

Hungarian Shipping Federation
Уеб сайт: http://mahosz.hu/

Hungarian Federation of Inland Waterway Freight Forwarders
Уеб сайт: http://www.mbfsz.hu/

Ministry of Transport of Romania
Уеб сайт: www.mt.ro

Romanian River Ship Owners and Port Operators Association
Уеб сайт: www.aaopf.ro

Pro Danube Romania
Уеб сайт: http://www.prodanube.ro/

Danube Commission
Уеб сайт: www.danubecommission.org

Constanta Port Business Association
Уеб сайт: www.portbusiness.ro

Public Institution Port Authority Vukovar
Уеб сайт: www.port-authority-vukovar.hr

Shipmasters Association of Serbia
Уеб сайт: www.kapetanisrbije.com

International Sava River Basin Commission
Уеб сайт: www.savacommission.org

Rhenus Logistics Austria GmbH
Уеб сайт: www.rhenus.com

Hungarian Federation of Danube Ports
Уеб сайт: www.hfip.hu

BRODOKOMERC NS d.o.o.
Ел. поща: brodokomercns@gmail.com

Port BULMARKET EAD
Уеб сайт: www.bulmarket.bg

Union of Romanian Inland Ports
Уеб сайт: http://www.danube-ports.ro/

Danube Cruises Romania srl
Уеб сайт: www.Cruise-Services.com

Danube Logistics SRL
Уеб сайт: http://www.gifp.md/

Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
Уеб сайт: www.mppi.hr

Ministry of National Development
Уеб сайт: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

State Enterprise Ukrainian Sea Ports Authority
Уеб сайт: www.uspa.gov.ua

Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic
Уеб сайт: www.mindop.sk