bg | ro | en |

DALIA

DALIA
https://dalia-danube.eu/


Източник на финансиране:
HORIZON EUROPE

Дунав е една от жизненоважните екосистеми на Европа и има огромно значение за околната среда. Точно затова реката е в основата на проекта DALIA - инициатива, фокусирана върху управлението и опазването на водите и на биоразнообразието в Дунавския регион.

Част от резултатите по проекта ще бъде създаването на 9 демонстрационни обекта на река Дунав, мащабиране и възпроизвеждането им (чрез отворени покани), подробен анализ на местните екосистеми и свързаните с тях региони, разработване на DALIA Knowledge Hub, който ще обединява съществуващи данни и инструменти и групирането им с други проекти, за да допринесе за изпълнението на стратегическите политики на ЕС.

DALIA обединява в международен консорциум експерти от 22 организации (университети, публични органи, МСП и НПО) от 8 държави-членки на ЕС и асоциирани държави към Horizon Europe. Партньорите притежават изключителен набор от знания, обхващащи не само географския регион по поречието на Дунав, но и различни области на експертиза, необходими за справяне с мултидисциплинарните проблеми, които съществуват от извора до устието на реката.

В рамките на проекта Българо-румънска палата ще има водеща роля в процесите по валидиране на демонстрациите, разработване на бизнес модели за пилотингите, развитие на общност от заинтересовани страни в различни формати. Камарата също така ще играе важна роля в анализа на данни и интегрирането на инструменти, планирането и управлението на отворените покани, разпространението и комуникацията, организирането на семинари.

Период на изпълнение: 03.2023 - 03.2027