bg | ro | en |

БИОГОРИВА

БИОГОРИВА
ИЗТОЧНИК НА СЪВМЕСТНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Източници на финансиране:
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013


Кратко описание:

Целта на този проект беше да генерира подкрепа и да популяризира добиването и използването на биогорива, с цел постигане на устойчиво развитие на трансграничния регион Русе – Гюргево. Проектът насърчи сътрудничеството между изследователски институти, университети и малки и средни предприятия от сектора като освен това стимулира иновациите и трансфера на технологии между тези организации. По този начин се сформира информационна мрежа между науката и производството, която почти не съществуваше към дадения момент в Румъния и България.

Проектът доведе до поддръжка на икономическото развитие в региона Русе-Гюргево, по-добро възползване от предлаганите възможности и местния потенциал за култивирането на растения, използвани за получаването на биодизел, както и местния интерес към производството и използването на биогорива.

Главните дейности бяха фокусирани върху разработване на проучвания за добивите на растения и биогорива; създаването на база данни и интернет портал за разпространение на информация; разработване на курсове за обучение за фермери-производители и преработватели; конференции, семинари, демонстрации, работилници; създаване на мрежа от научноизследователски институти, университети, фермери-производители, преработватели и други заинтересовани страни с интерес в района.

Проектът бе реализиран в партньорство с 4 български и румънски университета и изследователски института.

Период на изпълнение: август 2011 - януари 2013