Проведе се заключителната конференция по проект „Мрежа и уеб-платформа за подобряване на информираността на обществото за управление и защита на околната среда в трансграничната зона Гюргево – Русе и прилежащите трансгранични зони“ – AEMPROBG

Русенски университет “Ангел Кънчев” като Партньор 2, беше домакин на заключителната конференция по проект „Мрежа и уеб-платформа за подобряване на информираността на обществото за управление и защита на околната среда в трансграничната зона Гюргево – Русе и прилежащите трансгранични зони“ – AEMPROBG, МИС-ETC код: 594, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Конференцията се проведе на 25.11.2015 г. в гр. Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, корпус 2, зала 101. Събитието беше посетено от над 150 човека и беше открито от координатора на проекта за Русенския Университет доц. д-р Атанас Атанасов. Гост-презентатори на конференцията бяха още д-р инж. Вържил Мурару, д-р инж. Петру Кардей, доц. д-р Чавдар Везиров, д-р инж. Корнелия Мурару-Йонел, проф. д-р. Петър Димитров и гл.ас. д-р Николай Ковачев. На конференцията присъстваха гости от ИЗС „Образцов Чифлик-Русе”.

Началото на конференцията постави доц. д-р Атанас Атанасов с приветствено слово към всички присъстващи, след което даде думата на гост презентаторите, които представиха следните теми:

Вържил Мурару от INMA Букурещ представи резултатите от проекта:
– Партньорство за обучение и ноу-хау трансфер за повишаване на общественото съзнание за опазването и управлението на околната среда;
– Уеб платформа за повишаване на общественото съзнание за опазването и управлението на околната среда;
– Повишаване на общественото съзнание за опазването и управлението на околната среда за поне 10000 души;
– Развиване на сътрудничество между Русенския и INMA Букурещ при проучване-разработване-иновация и трансфер на технологии и ноу-хау за бизнеса.

Петру Кардей  от INMA Букурещ представи Условия на околната среда в района на границата Гюргево Русе от гледна точка на екологичните изследвания:
– Математически модел на околната среда;
– Места с незаконни сметища;
– Влияние на шумът, въглеродният окис и въглеродният двуокис;
– Възможни решения на тези проблеми.

Чавдар Везиров от Русенски Университет представи Въздействието на енергетични и работни машини за земеделието върху терена и почвата:
– Технологични причини за влошаване на плътността;
–  Признаци за преуплътняване;
–  Въздействия на различни работни органи върху почвата;
– Пример за разрохкващи и уплътняващи работни органи;
– Определяне петното на контакта на гумата с терена с помощта на програмния комплекс ABAQUS.

Корнелия Мурару-Йонел от INMA Букурещ представи Услуги, предоставяни от Европейската мрежа за подкрепа на предприемачеството EEN, за сферата на околната среда:
– Достъп на малките и средни предприятия до европейско финансиране;
– Възможност за създаване на международни контакти;
– Помагат на МСП да пласират своите иновации на пазара.

Петър Димитров от Русенски Университет представи темата за Използване  на  растителност  и  органични   остатъци   от растителен  произход  за защита на почвата  от ветрова ерозия:
-Описание на почвата и нейните особености;
-Начини за обратка на почвата които да намалят влиянието на ветровата ерозия;
-Видове машини които са най-подходящи за такава обработка.

Николай Ковачев от Русенски Университет представи Емисионните и имисионните рискове от шум:
– Параметрите на шума;
– Основните етапи на риск мениджмънта в ергономичните системи;
– Методите за изследване на ергономичния риск от шум.

Бюджет на проекта възлиза на стойност 954 757.66 евро

AEMPROBG се реализира в пратньорство с Национален институт за научни изследвания и разработване на машини и инсталации за селското стопанство и хранително-вкусова промишленост – INMA Букурещ като Водещ партньор, и “Клуб Приятели на Народен парк Русенски Лом“ – Русе, като Партньор 3.

За допълнителна информация и контакт:

Водещ партньор

Национален институт за научни изследвания и разработване на машини и инсталации за селското стопанство и хранително-вкусова промишленост – INMA  Букурещ
Адрес: Букурещ, бул. Йон Ионеску де ла Брад, № 6, сектор 1, п.к. 013813
Тел.: 004021/269.32.55, Факс: 004021/269.32.73
E-mail: icsit@inma.ro, http://www.inma.ro
Лице за контакти: Вержил Мурару
E-mail: vmuraru@inma.ro, icsit@inma.ro

Партньор  2
Русенски университет „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Адрес: гр. Русе, ул. „Студентска” – 8, пк: 7017
Тел.: 00359.885.497.406
Факс: 00359 082 845 708, E-mail: secretary@uni-ruse.bg
Лице за контакти: Атанас Здравков Атанасов
E-mail: aatanasov@uni-ruse.bg

Партньор 3
Клуб „Приятели на народен парк Русенски Лом”
Адрес: гр. Русе, бул. „Скобелев” – 7, пк: 7000 Тел.: 00359.82.872.397
Факс: 00359.82.828.730, E-mail: info@lomea.org, http://www.lomea.org
Лице за контакти: Емилия Иванова Петкова
E-mail: petkova@lomea.org

   

healthy-at-work