За нас

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес-асоциация, създадена през 2003 г. в подкрепа на българските и румънските бизнес среди за осъществяване на търговско партньорство, бизнес контакти и информационен обмен. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България , чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС. БРТПП е единствената специализирана организация в България, която притежава ресурсите и опита да предоставя информация, съвети и пазарни консултации на всички фирми, които желаят да развиват бизнес на съседния румънски пазар. Палатата предоставя широка гама от информационни и консултантски услуги за бизнес средите от България и Румъния с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и да им помогне в изграждането на капацитет за разрастване и разширяване както на пазарите в двете съседни страни, така и в международен план. Палатата предоставя различни информационни и консултантски услуги на представителите на бизнеса и оказва подкрепа на предприятията, които планират да развият дейност или вече имат такава на съседния румънски пазар. Към момента над 120 български и румънски фирми членуват в Палатата. Сред тях са „Каолин”, „Приста ойл”, „Оргахим”, „Монбат” и много други. Всяка фирма може да стане член на Палатата, като това не е задължително условие, за да ползвате нашите услуги. От 2007 г., когато Румъния и България станаха членове на ЕС, БРТПП фокусира усилията си в подкрепа на местните бизнес среди и общините от региона за решаване на общи проблеми, за постигане на устойчиво икономическо развитие и пълното интегриране на двете страни в общия европейски пазар. Палатата участва съвместно с други български и румънски организации в общи проекти, насочени към обмен на опит и сътрудничество по теми от взаимен интерес в т.ч. екология, иновации, биоенергия, професионално образование и обучение, развитие на предприемачество в селските райони и т.н. В резултат бяха създадени нови партньорства и установени много полезни контакти, които биха били ценни и за фирмите-членове. БРТПП е член и на Клуба на Смесените и чуждестранните палати в България, сформиран към Българската търговско-промишлена палата. Чрез тази структура имаме установени вече партньорства с представителствата на смесените палати на Унгария, Германия, Турция, Украйна, Северна Америка (с обхват САЩ, Канада и Мексико).

   

healthy-at-work