Влязоха в сила промени в румънския фискален кодекс

Промените са извършени чрез извънредна правителствена наредба №. 79 от 8 ноември 2017 г., която изменя и допълва Закон №. 227/2015 във връзка с фискалния кодекс и влиза в сила от 1 януари 2018 г. Промените засягат корпоративния данък, данъка върху доходите на микропредприятията, данъка върху доходите на физическите лица, законните социални вноски и данъка върху добавената стойност.

В румънския Фискален кодекс са пренесени разпоредби от Директивата против избягване на данъчното облагане. Това ще доведе до нови ограничения при приспадането на лихви.

Прагът на доходи, под който дадена фирма се счита за микрофирма, е увеличен от 500 000 евро до 1 000 000 евро. Досегашните изключения, при които дадена фирма не се считаше за микрофирма, бяха премахнати. Такива изключения се правеха за фирми, чиито доходи от консултантска или мениджърска дейност бяха поне 20% от всички доходи, както и фирми, които работеха в определени сектори (банкерство, застрахователна дейност, хазарт, добив или преработка на нефт и природен газ и т.н.). Вече всички тези фирми, ще се считат за микрофирми ако доходите им към 31 декември за предишната година не превишават равностойността на 1 000 000 евро в леи.

Ставката на данък върху дохода се намалява от 16% на 10%. Приложимостта му си остава непроменена – с него ще се облагат всички доходи от независима дейност, заплата, наем, инвестиции (с изключение на дивидентите, които ще се облагат със ставка 5%), пенсия, доходи от земеделска и рибарска дейност, награди и други доходи.

Данъчните власти извършват повторна оценка на нетния доход от независима дейност като приспадат от него плащанията, извършени за социални осигуровки. Такова приспадане се извършва при брутна месечна заплата от поне 1950 леи. При увеличаване на заплатата до определен таван (3600 леи) приспаднатата сума се намалява.

Социалните плащания върху заплатата и другите доходи бяха променени и фискалната тежест е разпределена както следва:

– работници: плащат 25% социални осигуровки и 10% здравни осигуровки

– работодатели (физически или юридически лица): плащат 2.25% работна застраховка, 4% социални осигуровки за нестандартни работни условия и 8% за специални работни условия.

 

Освен това, данъчните власти ще могат да отказват правото на данъкоплатците на приспадане на ДДС, но само ако могат категорично да докажат, че данъкоплатеца е знаел, че транзакциите по веригата са включвали ДДС измами.

   

healthy-at-work