Възможност за обучение на служители по ОП РЧР

По схемата „Специфични обучения” към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще могат да бъдат наемани безработни, както и да бъдат обучавани служители в конкретни знания, които са нужни на съответната фирма. По тази схема ще бъдат финансирани и чуждоезикови обучения. Общия бюджет на „Специфични обучения” е 10 млн. лева като максималната стойност на безвъзмездната финансова подкрепа за един обучаван работник е 3000 лева. Обучението трябва да завърши с документ, който се издава на обучения служител и удостоверява успешното завършване на курса.

Ще могат да кандидатстват фирми, които са в сектори, занимаващи се с високи технологии, знания, информационни и комуникационни технологии и сектори от  преработващата промишленост с висока добавена стойност на труда. Крайният срок за подаване на проекти е 31.10.2017 г., а крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта – 31.12.2019 г.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

За повече информация и помощ при изготвяне на проектно предложение можете да се обърнете и към екипа на ЕЛЛЕА ЕООД, член на БРТПП, на адрес office@elleya.eu.

   

healthy-at-work