Втора работна среща-дискусия по проблемите на корабоплаването ще се състои в Русе

Дата и час: 19.04.2018 г., 13.30 ч.
Място: гр. Русе, хотел Рига, бул. „Придунавски“ 22

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) организира втора работна среща-дискусия по проблемите на корабоплаването, която е продължение на кръглите маси, които се провеждат в общо осем Дунавски държави в рамките на проект ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Целта на настоящата работна дискусия е да се представят резултатите от проведените срещи в България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария и Хърватска, на които бяха идентифицирани проблемите и пречките пред корабоплаването по р. Дунав в резултат от различни административни процедури и регулации, налагани от контролните органи по реката и произтичащи от националните законодателства. Също така ще бъде презентиран и Транснационалният електронен инструмент за докладване на бариери и добри практики и анализа на резултатите от подадените сигнали до момента.

Акцент по време на втората кръгла маса ще бъде представянето и обсъждането на предложените унифицирани форми за контрол на плавателните съдове по р. Дунав (т.нар. форми DAVID – Danube Navigation Standard Forms – Arrival and departure report; Crew list; Passenger list), които са предложени за въвеждане от работните групи по вътрешно-воден транспорт и сигурност към Дунавската стратегия и коментирани от страна на всички Дунавски държави.

   

healthy-at-work