Проведе се началната конференция по проект „Мрежа и уеб-платформа за подобряване на информираността на обществото за управление и защита на околната среда в трансграничната зона Гюргево – Русе и прилежащите трансгранични зони“ – AEMPROBG

 Русенски университет “Ангел Кънчев” като Партньор 2, беше домакин на началната конференция по проект“ Мрежа и уеб-платформа за подобряване на информираността на обществото за управление и защита на околната среда в трансграничната зона Гюргево – Русе и прилежащите трансгранични зони“ – AEMPROBG, МИС-ETC код: 594, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Конференцията се проведе на 11.11.2014 г. в гр. Русе, Канев Център, Конферентна зала 2. Събитието беше посетено от над 90 човека и беше открито от координатора на проекта за Русенския Университет доц. д-р Атанас Атанасов. След това участниците бяха поздравени с приветствено слово от ректора на РУ Проф. д.т.н Христо Белоев и представители на партньорските организации – Вържил Мурару и Цонка Христова. Гост-презентатори на конференцията бяха още д-р инж. Вържил Мурару, д-р инж. Петру Кардей, д-р инж. Мирча Николеску, Проф. д-р.Петър Димитров и гл.ас. д-р Николай Ковачев. На конференцията още присъстваха директора на РИОСВ –Русе, г-н Дауд Ибрям, като и гости от ИЗС „Образцов Чифлик-Русе.

AEMPROBG се реализира в пратньорство с Национален институт за научни изследвания и разработване на машини и инсталации за селското стопанство и хранително-вкусова промишленост – INMA Букурещ като Водещ партньор, и “Клуб Приятели на Народен парк Русенски Лом“ – Русе, като Партньор 3.

Д-р инж. Вържил Мурару от INMA Букурещ представи проекта, чиито основни цели са:
1) Подобряване на информираността на обществото за управление и защита на околната среда в трансграничната зона Гюргево – Русе и прилежащите трансгранични зони;
2) Трансфер на знания в сферата на опазване на околната среда към обучителни организации, организации въздействащи на околната среда и други заинтересовани страни;
3) Развитие на румънско-българско научно партньорство за трансфер на знания и технологии.

Проектът е насочен към следните целеви групи:
• специалисти по опазване на околната среда от екологични организации
• организации, които оказват въздействие върху околната среда
• учениците и преподавателите от средно-образователните училища от трансграничния регион Гюргево – Русе и съседните гранични области;
• студентите и преподавателите от висшите училища от трансграничния регион Гюргево – Русе;
• широката общественост от трансграничния регион Гюргево – Русе и съседните гранични райони.

Партньорите по проекта очакват постигането на следните резултати от 18 месечния проект:
– Партньорство за обучителни дейности и трансфер на знания за подобряване информираността на обществеността във връзка с управление и опазване на околната среда в трансграничния регион Русе – Гюргево и съседните гранични райони;
– Уеб платформа за подобряване информираността на обществеността относно управлението и опазването на околната среда в трансграничния регион Русе – Гюргево;
– Обучение в областта на опазване на околната среда на ниво широка общественост, студенти, ученици и организации с въздействие върху околната среда;
– Развитие на сътрудничество между Русенския университет и INMA Букурещ в областта на научните изследвания и развитие, иновациите и трансфера на знание към бизнеса.

Бюджетът на проекта възлиза на стойност 954 757.66 евро

За допълнителна информация и контакт:

Водещ партньор

Национален институт за научни изследвания и разработване на машини и инсталации за селското стопанство и хранително-вкусова промишленост – INMA Букурещ
Адрес: Букурещ, бул. Йон Ионеску де ла Брад, № 6, сектор 1, п.к. 013813
Тел.: 004021/269.32.55, Факс: 004021/269.32.73
E-mail: icsit@inma.ro, http://www.inma.ro
Лице за контакти: Вержил Мурару
E-mail: vmuraru@inma.ro, icsit@inma.ro

Партньор 2
Русенски университет „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Адрес: гр. Русе, ул. „Студентска” – 8, пк: 7017
Тел.: 00359.885.497.406
Факс: 00359 082 845 708, E-mail: secretary@uni-ruse.bg
Лице за контакти: Атанас Здравков Атанасов
E-mail: aatanasov@uni-ruse.bg

Партньор 3
Клуб „Приятели на народен парк Русенски Лом”
Адрес: гр. Русе, бул. „Скобелев” – 7, пк: 7000 Тел.: 00359.82.872.397
Факс: 00359.82.828.730, E-mail: info@lomea.org, http://www.lomea.org
Лице за контакти: Емилия Иванова Петкова
E-mail: petkova@lomea.org

   

healthy-at-work