Решения от ОС на БРТПП

На 30, май, 2017 г. в гр. Русе се проведе Общо събрание на Българо-румънска търговско промишлена палата. На него присъстваха повече от 40 компании – членове на Палатата. Бяха гласувани с единодушие и взети следните решения по предварително обявеният дневен ред :

1. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на БРТПП за периода от предходното Общо събрание – 2014 г. до настоящия момент.

2. Приема предложението на УС за бюджета на Палатата за периода 2017 – 2018 г.

3. Освобождава като член на Контролния съвет Николай Костадинов Костадинов-представител на Алена Трейдинг ООД, като на неговото място избира Светлозар Георгиев Димитров– представител на „Инаут Трейд „ ООД който да изпълнява функциите на член на съвета до изтичането на мандата на настоящия КС – 21.11.2018 г.

4. Дава съгласие за членство на БРТПП в следните две сдружения: „Про Данюб Интернешънъл“ със седалище в Австрия и „Европейска федерация на смесените палати“ със седалище в Швейцария.

5. Приема следните промени в Устава на Палатата:

– предишната т. 10 на чл. 20 става т. 13 на чл. 23 – като правомощията за вземане на решения за участие в други организации преминават от Общото събрание към Управителния съвет;

– допълва се чл. 21, ал. 10 с текста по чл. 24, ал. 4 – относно мълчаливото съгласие за вземане на неприсъствени решения от Общото събрание при неизпращането на подписан протокол в 7-дневен срок от получаването му от съответния член;

– прецизира се чл. 25, ал. 3 – относно правомощията на зам.председателя да замества председателя на Управителния съвет, когато той отсъства, но и в други случаи, определени с решение на УС;

– допълва се т. 9 на чл. 23 – като изрично се предвижда, че е в правомощията на УС да избира зам. председател/и.

   

healthy-at-work