Публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

Проект: ДАНТЕ – Подобряване на административните процедури и процеси за транспорта по вътрешните водни пътища по Дунава.

Реф. номер: DTP1-1-455-3.1 

Бенефициент: Българо-румънска търговско промишлена палата (PP8)

Във връзка с изискванията на раздел 3.3.4 „Процедури за обществени поръчки от Ръководството за изпълнение Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ” 2014-2020 (версия 1.0 от м.декември 2016 г.), с цел спазване и прилагане на принципите за прозрачност, недискриминация, справедливо третиране и ефективна конкуренция, Българо-румънска търговско промишлена палата оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения.

Предмет на услугата: Промоционални материали

Краен срок за подаване на ценовите предложения:

Крайният срок за представяне на ценови предложения е два дни след публикуване на настоящото съобщение – 15.02.2017 г.

Начин на подаване на ценовите предложения:

Ценовите предложения се представят по електронен път – на адреса на електронната поща на Възложителя: dgrozeva@brcci.eu

Цените на услугите следва да бъдат посочени за всяка точка отделно, като се опишат в лева.

С избрания кандидат ще се сключи Договор.

За контакт:

Елеонора Черкезова-Иванова – Председател на УС на БРТПП

Гр. Русе, ул. „Хан Омуртаг“ № 33, вх. 1, офис 1, тел. 082 507606

e-mail: dgrozeva@brcci.eu

Приложение: DANTE.pdf

   

healthy-at-work