Промените за бизнеса в България през 2018 г.

Някои от промените, касаещи бизнеса в България, които влизат в сила през 2018 г.:

Декларации

От 2018 всички декларации по образец по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ще се подават електронно. Дружествата без дейност през годината вече няма да бъдат задължени да подават годишна данъчна декларация, а само да заявят, че не са извършвали дейност.

Отменя се и възможността за подаване на хартия на нулеви ДДС декларации и декларации с дневници, съдържащи до пет реда. Въвежда се и задължение за електронно деклариране на приложени облекчения за данък при източника за изплатени доходи с източник България до 500 хил. лв., когато получателите на доходите са повече от пет лица.

Сделки между свързани лица

През 2017 г. бяха въведени отчети по държави за мултинационални групи с цел анализ на риска, свързан с ценообразуване между свързани предприятия (трансферни цени). Задължени да подадат отчет до НАП са местни компании с над 100 млн. лв. годишен оборот и участие в чужди фирми със задължение за консолидация в България. Местни дружества от мултинационални групи трябва да уведомят НАП в коя държава ще бъде подаден отчетът за групата. Срокът за подаване на първите отчети и уведомления изтича на 2 януари 2018 г.

Облагане на приходи

Според промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) влиза в сила нов счетоводен стандарт за отчитане на приходи (МСФО 15 Приходи от договори с клиенти). По всяка вероятност той няма да има сериозен ефект върху „прости“ , но при дългосрочни договори за доставка на услуги обаче, както и за сделки, състоящи се от различни компоненти (например стока, обвързана с услуга), новите правила могат да променят момента на признаване на прихода. Това ще има отражение върху определянето на облагаемата печалба за годината.

ДДС

От 2018 г. при неизпълнено задължение за регистрация по ДДС ще се дължи данък и за доставката, с която е достигнат прагът от 50 хил. лв. Промяната обаче оставя възможности за необлагане на обороти, но със сигурност налага по-внимателно следене на приходите от сега нататък.

Изплащане на доходи на физически лица

Съкращават се сроковете за деклариране на доходи на физически лица както от самите тях, така и от предприятия, които изплащат доходи към тях. Платците на доходи, облагаеми с окончателен данък, са вече задължени да подават тримесечните декларации само по електронен път.

   

healthy-at-work