Промени в нормативната уредба на България в сила от януари 2018

В първия ден на новата година в България влязоха в сила следните промени:

 

Размер на осигуровките

Вече са в сила нови изисквания за пенсиониране. В най-масовия случай за трета категория труд изискването за жените е да са навършили 61 г. и 2 м., а осигурителният им стаж да е 35 г. За мъжете изискването за възраст е 64 г. 1 м., а за осигурителен стаж – 38 г. 6 м.

Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с общо един процентен пункт, от който (1 процентен пункт) 0,56 са за сметка на осигурителя, а 0,44 за сметка на осигуреното лице.

Минималният осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се увеличава средно с около 6.8%.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица става 510 лв. Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 350 лв.

Повишава се месечният размер на минималната заплата за страната от 460 лв. на 510 лв.

Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – от 7.20 лв. на 9 лв. и се определя максимален размер – 74.29 лв.

Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението.

Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица. Право на тях имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

 

Детски надбавки

Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 лв. на 380 лв.

Увеличава се достъпът до получаване на детски надбавки. Размерът на месечните помощи за отглеждане на едно дете в семейството е 40 лв., за две деца – 90 лв., за три деца – 135 лв., за четири деца – 145 лв, а за всяко следващо се добавят 20 лв.

Средномесечният доход, който дава право на детски надбавки се увеличава от 400 на 450 лв.

 

Нова винетка

Влиза в сила тримесечната винетка. Цената на стикера ще бъде 54 лева. Освен това започва да се прилага и новото правило, според което годишната винетка ще е валидна 12 месеца от датата на купуването ѝ, а не както бе досега – до 31 януари на следващата година.

 

Нови правила при регистрация на автомобил

Една от основните промени е установяването на точен срок, в който колата трябва да се регистрира в КАТ след покупката. Това трябва да стане в рамките на месец след сключване на сделката. Ако срокът не бъде спазен, новият собственик ще бъде глобен. След това ще има още един месец, в който да се регистрира автомобила. Ако и това не бъде изпълнено, ще последва служебно прекратяване на регистрацията и автомобилът няма да може да се движи.

Въведено е облекчение – купувачът на автомобил няма да е длъжен да носи договор за покупко-продажбата при регистрацията в КАТ. Информацията вече ще се обменя по служебен път между пътната полиция и нотариуса, пред когото е била изповядана сделката.

Според данни на КАТ това ще облекчи около 350 000 човека годишно.

 

Магистралата между Димитровград и Ниш – платена

За преминаване по автомагистралата между градовете Димитровград и Ниш в Сърбия ще се заплащат 190 сръбски динара в едната посока (приблизително 3.15 лева) за лек автомобил. Таксите могат да се плащат в брой в левове и в евро, както и с банкова карта.

 

Промени в работата на администрацията

Агенцията по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които юридическите лица с нестопанска цел ще могат да подават документи. Регистърът ще бъде обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и обявените актове по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Новото му наименование е Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Предоставя се възможност юридическите лица с нестопанска цел да подават документи във всяка служба по регистрация, независимо от седалището и адреса на управление. Документи ще могат да се подават от всяка точка на света по електронен път при наличието на валиден електронен подпис.

 

Нови нормативни актове

Влиза в сила новият Закон за концесиите. Основните промени са свързани със срока на концесиите – те няма да могат да се възлагат за повече от 35 години, а евентуални удължавания ще се допускат за най-много още 12 години. Извън този закон са концесиите за минерални води, подземни богатства и морските плажове.

   

healthy-at-work