Проект ДАНТЕ официално стартира в Будапеща

Проект ДАНТЕ официално стартира в Будапеща

(проектът обединява 28 публични и частни организации от 10 дунавски страни, а Българо-румънска търговско-промишлена палата е българският партньор в консорциума, който ще работи за подобряване на корабоплаването по реката чрез унифициране на процедурите и минимизиране на административни пречки)

Прессъобщение

На 17 февруари 2017 г., в заседателната зала на Дунавската комисия в гр. Будапеща беше даден официален старт на проект ДАНТЕ, който цели да подобри административните процедури и процеси, свързани с корабоплаването по река Дунав и нейните плавателни притоци. Събитието събра представители на Европейската комисия (г-жа Дезире Оен, политически съветник на координатора на коридор Рейн-Дунав), на Дунавската комисия (г-н Петър Маргич, главен директор), както и над 60 експертa и представители на бизнеса, които имат интерес към въпросите, засягащи вътрешноводния транспорт.

Проект ДАНТЕ, създаден по инициатива на австрийската Pro Danube International – водещ партньор и координатор на проекта – и финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, е обща инициатива на частния сектор и публичните власти, която цели да идентифицира и елиминира административните бариери пред транспорта по р. Дунав и неговите плавателни притоци.

„Административните процедури и свързаните такси при превоза на стоки и пътници по р. Дунав и плавателните му притоци, произтичащи от различието в законодателствата на всяка една от дунавските държави, са огромни пречки пред широкомащабното и ефективно използване на тази основна транспортна европейска инфраструктура. В този смисъл ДАНТЕ е важна стъпка към намаляването и отмяната на най-важните административни бариери за корабоплаването по международно координиран начин”, каза Александру Капацу, президент на Pro Danube International.

Основните дейности, предвидени по ДАНТЕ, целят да се постигне намаляване на загубите на време и разходите, причинени от неефективни административни регулации, които носят ненужен финансов товар на дунавския бизнес. Това ще подобри конкурентоспособността на компаниите, които ползват р. Дунав и плавателните й притоци като част от логистична си верига, съответно ще доведе до създаване на работни места в региона и икономически растеж.

Като краен ефект ДАНТЕ има за цел да допринесе за по-ефективното използване на реката за превоз на хора и товари, така че този екологичен транспортен коридор на Европа да стане по-привлекателен спрямо други транспортни алтернативи. Дунав, с нейните 2857 км е един от ключовите транспортни европейски коридори, а днес се използва едва 10% от капацитета й.

В този смисъл ДАНТЕ е инициатива, която заедно с други проекти, свързани с корабоплаването по реката, директно допринася за постигане на една от целите, поставени с Дунавската стратегия, а именно да се постигне нарастване на товарния транспорт по реката с 20% до 2020 г., в сравнение с 2010 г.

Допълнителна информация

„ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси за вътрешноречния транспорт по Дунав” е проект, финансиран от ЕС по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и е с продължителност 30 месеца (януари 2017 – юни 2019).

Проектът се изпълнява от широк партньорски консорциум с 16 основни партньори и 12 асоциирани стратегически партньори, сред които Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, държавни институции, асоциации на корабоплаватели, пристанищни власти, спедитори и превозвачи и неправителствени организации от 10 европейски държави. България се представлява от Българо-румънска търговско промишлена палата, която освен, че отговаря за изпълнението на всички предвидени проектни дейности на национално ниво, също така координира дейностите по публичност и комуникация на ниво консорциум. Асоцииран стратегически български партньор е също и Булмаркет ДМ ООД.

Идеята на проекта следва концепцията „Една и съща река – едни и същи правила“ – (“Same river – Same rules”), a целта е хармонизиране на административната уредба и законодателството по целия речен път, включително плавателните притоци на реката.

За да постигнат това партньорите ще използват различни подходи и инструменти, сред които: – събиране и анализ на информация на национално ниво във всички партньорски държави, вкл. чрез специално адаптирана за целта он-лайн платформа, в която заинтересованите страни ще могат директно да докладват както за административни бариери, така и за добри практики, а също и да дават конкретни препоръки и предложения. Платформата ще бъде достъпна и на български език. – провеждане на множество работни срещи и форуми на национално и международно ниво с цел обсъждане на проблемите и възможните решения с компетентните органи и представители на икономическите субекти – реалните ползватели на реката. – обобщаване на резултатите в окончателен консолидиран доклад за предприемане на конкретни стъпки, координирани съвместно между Европейската комисия, работната група за вътрешноводния транспорт към Дунавската стратегия, Дунавската комисия, националните правителства на Дунавските държави.

Общата стойност на проекта е 1 986 786 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) е 1 650 134.75 евро, а от ИПП (Инструмент за предприсъединителна помощ) – 35 233.35 евро.

Пълна информация за проекта и всички проектни партньори може да бъде намерена на сайта на проекта www.interreg-danube.eu/dante или да бъде получена от БРТПП.

За контакти: Координатор на проекта Pro Danube International – Асоциация за популяризирането на транспорта по Дунав Ханделскай 265, 1020, Виена, Австрия Лице за контакт: Руксандра Флореску Ел. поща: florescu@prodanube.eu www.prodanube.eu

Български партньор: Българо-румънска търговско промишлена палата ул. Хан Омуртаг 33, офис 1 Лице за контакт: Десислава Грозева – Иванова Ел. поща: projects@brcci.eu Тел.: 082/ 507 606 www.brcci.eu

   

healthy-at-work