Предлагани услуги

В подкрепа на своите фирми – членове, както и на всички компании и организации с интереси в България и Румъния,
Българо-румънска търговско промишлена палата предлага широк пакет от услуги основно в областта на информационното обслужване, директното консултиране, реклама, промоция, организиране на бизнес срещи и кооперационни борси.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

Информационно обслужване
 Предоставяне на търговска, маркетингова, митническа, данъчна и др. икономическа информация за пазарите на България и Румъния
 Структуриране на контактни листи и др. информация за български и румънски фирми
 Извършване на пазарни проучвания на определени сектори или подсектори; прединвестиционни проучвания
 Предоставяне на актуална информация за панаири и изложения в България и Румъния

Директно консултиране и съдействие
 Съдействие за регистрация на местни фирми, смесени компании, представителства и клонове, търговски марки в България и Румъния
 Съдействие за намиране на персонал
 Директен маркетинг за намиране на търговски партньори
 Водене на търговска кореспонденция с български и румънски партньори
 Организиране на бизнес-срещи и частни бизнес-посещения, вкл. превод от/на български и румънски език
 Офис-услуги за провеждане на бизнес-срещи (ползване на помещение, техника, комуникации и др. офис-услуги)
 Предоставяне на информация за текущи търгове, финансирани чрез фондовете на Европейския съюз, вкл. консултантска помощ при изготвяне на офертна документация
 Професионални писмени и устни преводи от и на български и румънски език
 Проучване на потенциални бизнес партньори – получаване на актуално състояние, кредитни доклади и др.

Реклама и промоция
 Публикуване на фирмена информация, оферти и реклами в интернет-страницата на Палатата
 Съдействие за публикуване на презентации, оферти и реклама в румънски/ български специализирани издания и медии

Организиране на бизнес кооперационни борси
 Организиране на търговски мисии, кооперационни борси, посещения и участия в панаири и изложения

 

   

healthy-at-work