Обучение на експерти по проект: „Здрави на работното място“

На 5 и 6 декември се проведе обучение на експерти по проект: „ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се осъществява в партньорство с Health Promotion Switzerland – организация с делегирани правомощия от държавата да провежда в Швейцария политиката за здравето и здравословния начин на живот.

Обучението е част от дейностите, които ще се развият в рамките на проекта и се отнася до мениджъри и ключови експерти от България като целта е да се предаде необходимата информация и добри практики в сферата на насърчаване на здравето на работното място и управление на здравето.

Консултант нает от швейцарския партньор бе обучител по време на тематичния семинар. Бе представен швейцарският опит, основните политики и практики, основните продукти и инструменти, които са развити в областта на насърчаването и управлението на здравето. Беше представена основна информация относно марката Friendly Workspace като бяха посочени основните критерии и изисквания, на които трябва да отговарят експертите, които ще бъдат обучени по време на проекта.

Основните теми засегнати по време на двудневния семинар са свързани с тематично представяне на понятията работа и здраве, обща информация за насърчаване на здравето на работното място и представяне на швейцарските критерии за качество на насърчаване на здравето на работното място и марката Friendly Workspace. В първия ден от обучението бяха разгледани още и аспектите на здравословната среда на работа. По време на втория ден на тематичния семинар разискванията и дискусиите се фокусираха върху управлението на човешките ресурси и организацията на работа. Отделено беше внимание и на условията за насърчаване на здравето на работното място и корпоративната социална отговорност. Участниците дискутираха относно доводите и мотивите за насърчаване на здравето на работното място.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ

   

healthy-at-work