МОСВ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПИЛОТНИ ЕКОПРОЕКТИ

В Българо-румънска палата постъпи информация от Еллеа ЕООД – компания за проектен мениджмънт, член на БРТПП във връзка с възможност за финансиране на екологични проекти.

Финансирането е във връзка с подписано Споразумение между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на Република България и Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност (ФМОСОПСЯБ) на Федерална република Германия се създава механизъм за сътрудничество между България и Германия за съвместно изпълнение на иновативни пилотни проекти в областта на опазването на околната среда.

Основна цел на проектите:

 • „трансфер на философия“ („philosophy transfer“)  за ефективни действия за опазване на климата
 • мултиплициращ ефект (multiplier effect) чрез използването на икономически ефективни решения за подобряване на състоянието на околната среда в съответната страна
 • демонстрация на практическата пригодност (practical suitability) и потенциал на нови производствени и преработващи технологии
 • повишаване на общественото разбиране за опазването на околната среда.

Изисквания към проектите:

 • да прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в страната,
 • да имат моделен характер за подобни последващи проекти,
 • научноизследователските и развойни дейности да са приключили.

Допустими кандидати

Предприятия, общини и общински предприятия от следните държави – България, Чехия, Полша, Латвия, Румъния.

Финансиране:

Финансирането е като безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви заеми. Изплащането на грантовете става от банкова група „KfW”, определена от Федералното министерство на околната среда.

Очаква се и съфинансиране от страна на инвеститора.

Няма твърдо определена сума/процент на отпуснато финансиране.

Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ.

 

Кандидатстване:

Проектните предложения се подават в МОСВ на български и немски език.

МОСВ представя проектите пред ФМОСОПСЯБ на Федерална република Германия.

Подадените проекти се разглеждат и след одобрение за тях се осигурява финансиране в зависимост от наличните бюджетни средства.

Крайният срок за приемане на предложенията е 31 май 2017 г.

 

За повече информация:

Министерство на околната среда и водите на този линк

 

За помощ при кандидатстване и консултации: 

Е-мейл: varbanova@elleya.eu

Телефон: +359 889 125 874

 

Проекти, финансирани до този момент по програмата

Полша:

 • Изграждане на когенерационна централа за изгаряне на слама в община Daszyna
 • Модернизация на топлофикационната система, включително система за прахоулавяне на общинската топлоцентралата Growzowa в Zgorzelec

Румъния:

 • Изграждане на вятърен парк край село Tomnatic

Латвия:

Чехия:

 • Изграждане на ветроенергиен парк с три инсталации (номинална мощност 2.5 MW всеки)
 • Почистване и възстановяване на пречиствателните станции MostChanov и Teplice/Bystrany
 • Фонд за контрол на замърсяването на въздуха
 • Изграждане на вятърен парк с три инсталации (номинална мощност 600 кВт всеки)
 • Възстановяване на станции за мониторинг на качеството на водата Obristvi и Зелин и главната лаборатория в Прага

   

healthy-at-work