Тримесечни индекси на производителността на труда в Румъния

Второ тримесечие на 2014 г.

През II-то тримесечие на 2014 г., заплащането на труда на час регистрира повишаване от 3.70% спрямо предишното тримесечие и 4,99% спрямо същото тримесечие на миналата година.

В брутна форма (некоригирана) спрямо същия период на сравнение, варирането на заплащането на труда се различава леко от коригираната форма (3,58%, съответно 4,97%).

Второто тримесечие на 2014 г. в сравнение с първото тримесечие на 2014г.

В сравнение с I-то тримесечие на 2014 г., заплащането на труда на час (в коригирана форма според броя работни дни) регистрира нарастване при повечето икономически дейности. Най-значителен ръст се регистрира в добивната промишленост (15,77%), производството и доставката на електрическа енергия, газ, топла вода и климатична техника (13,42%) и финансово и застрахователно посредничество (10,36%)

 

                                                                                                                                                                            По данни от НСИ Румъния

   

healthy-at-work