Икономическия растеж на България и Румъния за първото тримесечие на годината

БВП на България отбелязва растеж от 3,5% за първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. Растежа спрямо последното тримесечие на 2016 г. е 0,9%. Аграрният сектор намалява своя дял в добавения сектор на икономиката с 0,1% спрямо първото тримесечие на предходната година и е на равнище 2,5%. Индустриалният сектор също намалява дела си с 0,7% – до 29,3%. Секторът на услугите от своя страна увеличава дела си с 0,8% и достига до 68,2% относителен дял на добавената стойност в икономиката.

В същото време Румъния се утвърждава като лидер сред страните от ЕС по отношение на растежа на БВП – 5,6% увеличение за първото тримесечие на 2017 г. спрямо първото тримесечие на 2016 г. според данни на Евростат. На второ място е Словения с 5% растеж, а на трето – Литва с 4,1%. Следват Естония и Латвия с по 4%, Полша и Унгария с по 3,8% и след тях е България. Румъния също така води и по растеж спрямо последното тримесечие на 2016 г. – 1,7%.

   

healthy-at-work