ГРЕНДЕЛ

Наименование на проекта: ГРЕНДЕЛ – Зелен и ефективен дунавски флот

Финансираща програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Период на осъществяване: 01.06.2018 – 30.11.2020

Кратко описание:

Дългият жизнен цикъл на плавателните съдове по вътрешноводните пътища, високите инвестиционни разходи, ниският капацитет за реинвестиране на дунавските оператори, недостатъчната информация за зелените технологии, както и липсата на публични действия и стимули, са голяма пречка пред постигането на поставените екологични цели по отношение на дунавския и европейския вътрешноводен флот.

ГРЕНДЕЛ ще подпомогне дунавските корабни оператори, както и техните публични партньори, в модернизацията на сектора. ГРЕНДЕЛ разглежда различни въпроси от модернизацията на флота: използването на нисковъглеродни и алтернативни горива; намаляването на емисиите на въздушни замърсители (CO2, NOx, PM) и на цялостното енергийно потребление. Също така, управленските процеси по транспорт и логистика са насочени към това да се осигури по-добра интеграция на дунавския вътрешноводен транспорт в логистичните вериги чрез различни услуги (включително Речните информационни услуги), осигуряване на дигитални данни, както и специализирани инструменти, които да подобрят ефективността на корабните оператори.

Цялостната цел на проекта е да се подобри екологичността и икономичността на дунавския флот. Това ще се постигне чрез три специфични цели:

1. Трансфер на ноу-хау за дунавските корабни оператори с помощта на интензивно транснационално сътрудничество между частни и публични заинтересовани лица и целенасочени дейности по трансфер на ноу-хау, за да може да се преодолее съществуващата липса на знания, дейности и инструменти, с които да се осъществят иновативните решения.

2. Разработване на новаторски технически концепции за плавателни съдове и подобрени процеси за управление на транспорта и логистиката от корабните оператори и споделянето им като добри практики за широкомащабно прилагане с цел укрепване на конкурентоспособността на вътрешноводното корабоплаване и да се извлече полза от неговия пазарен потенциал.

3. Подкрепа за развитието на благоприятна регулаторна рамка и добре разработени мерки за обществена подкрепа чрез въвеждане на модел на схема за държавна помощ, както и новаторски финансови инструменти, които ясно ще отговорят на нуждите на сектора.

Чрез своите дейности, ГРЕНДЕЛ цели да постигне по-голямото използване и възприемане на речния транспорт като екологичносъобразен вид транспорт, допринасящ за икономическия растеж и за една по-устойчива транспортна система в Дунавския регион.

Партньори:

* Pro Danube International – Австрия

* DST – Development Centre for Ship Technology and Transport Systems – Германия

* National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications – Унгария

* Danube Commission – Унгария

* Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry – България

* Association „Pro Danube Romania” – Румъния

* Romanian Maritime Training Centre – Румъния

* SHIP DESIGN GROUP S.R.L. Galati – Румъния

* Romanian Naval Authority – Румъния

* River Navigation Company NAVROM SA – Румъния

* FLUVIUS Shipping and Forwarding Ltd. – Унгария

* Danubia Kreuzfahrten GmbH – Австрия

*  Pro-Danube Serbia – Сърбия

* Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology – Department Inland Navigation – Technical and Nautical Affairs – Австрия

* Ministry of National Development – Унгария

* Executive Agency Maritime Administration – България

* CFND d.o.o. – Сърбия

* Danube Tank Shipping Company Ltd – Австрия

* Bulgarian River Shipping J.S.Co. – България

* Romanian River Ship Owners and Port Operators Association – Румъния

* BAVARIA shipping and forwarding services – Германия

* Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure – Хърватия

* Ministry of Transport – Румъния

   

healthy-at-work