Големите компании ще подават и нефинансов отчет

Нефинансовият доклад, също както годишният финансов отчет и докладът за дейността, обхваща период  от 1 година и се издава всяка година. Подаването на нефинансов доклад в определена степен е от полза за компаниите, смятат експерти, тъй като по този начин те представят своите политики и инициативи пред обществото и инвеститорите.

В същото време въвеждането на новия отчет има и отрицателни аспекти, тъй като фирмите не са добре информирани все още по въпроса, а глобата за неподаването му е в размер от 500 до 3 000 лв. и имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. Фирмите без дейност не са задължени да подават този документ.

В Закона за счетоводството има точни дефиниции за големи предприятия – такива с нетни приходи от продажби над 76 млн. лв. или балансова стойност на активите над 38 млн. лв. Компании от обществен интерес са: публични дружества; финансови и кредитни институции; застрахователни дружества, дружества, които предоставят комунални услуги (ВиК, електрическа енергия и топлоенергия), търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ, БДЖ и дъщерните дружества.

Нефинансовият доклад следва да се подава заедно с годишния финансов отчет до 30 юни всяка година, като те могат да са част от един и същ документ или да се изготвят отделно. Допълнителна такса не се дължи. До 31 юли Агенцията по вписванията предоставя списък на Национална агенция за приходите (НАП) за не спазилите срока за подаване на нефинансовата декларация. Нефинансовият доклад също следва да бъде публичен и достъпен за заинтересованите страни.

   

healthy-at-work