ЕЛЛЕА ЕООД търси да назначи двама стажанти

ЕЛЛЕА ЕООД търси да назначи двама стажанти на длъжности експерт, програми и проекти за стажуване и технически сътрудник за обучение длъжността експерт, маркетинг по схема „Младежка Заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.*

Месторабота: гр. Русе, ул.Александровска №26, ет.4, офис 3

 

Длъжност: Експерт, програми и проекти

Изискано образование: Степен – бакалавър, Специалност – МИО, Маркетинг, Европеистика, Стопанско управление или подобно икономист

 

Допълнителни умения: Компютърни умения, добро владеене на английски език, комуникативност, способност за работа в екип и организационни умения

 

Кратко описание на дейностите при изпълнение на длъжността:

Подготвя информация за новини, програми и програми с цел включване в информационния бюлетин на фирмата. Разработва проектни предложения за клиенти на фирмата. Участва в екипи по организация на проектни дейности и събития и тяхната отчетност. Стажантът ще популяризира „ЕЛЛЕА“ ЕООД и услугите, които тя предоставя сред фирми и организации в България, и ще изпълнява други сходни задължения, възложени текущо от управителя на фирмата и определения наставник.

 

Длъжност Технически сътрудник:

Обучение по време на работа: Професия – Офис секретар, Специалност – Административно обслужване

Допълнителни умения: Компютърни умения, владеене на английски език, способност за работа в екип и организационни умения

Кратко описание на дейностите при изпълнение на длъжността:

Получава постъпващата кореспонденция, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от управителя или конкретни изпълнители. Събира материали, информация и документация, съгласно подадените изисквания от ръководителя. Води записки и протоколи от срещите съгласно приетия ред. Приема и предава документи за подпис от управителя и лични заявления от работниците и служителите. Прави преводи, подготвя и оформя различни материални и официални документи, разработки, проекти и др.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

* Изисквания към безработните за включване в схема „Младежка заетост”:

Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);

На възраст до 29 г. включително;

Да не участват в никаква форма на заетост

Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Повече информация може да получите в ДБТ гр.Русе

   

healthy-at-work