Eкофорум и изложба за югоизточна Европа 29-31 Май 2013 организира Виа Експо

Eнергийна ефективност и възобновяема енергия, SEE Solar (соларни технологии), Smart Buildings (интелигентни сгради) и LiftBalkans (асансьори и ескалатори) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

От 29-ти до 31-ви май ще се проведе ежегодният Форум и изложба за Югоизточна Европа. Изявата се организира от Виа Експо и ще бъде място за представяне на световните технологични постижения, стартиране на нови бизнес партньорства и обмяна на ценен професионален опит между инвеститори и експерти от цяла Европа.

Акценти на Форума и изложбата 2013

● Изложители: Sputnik Engineering (Solarmax), Krannich Solar, Global Hydro Energy, Costruzioni Nazzareno, Heliocentris Energiesysteme, Polytechnik, EREMA, IFE, Herbold Meckesheim,ESE, Europlast, Elkoplast, Европейско патентно ведомство, Филкаб, Мото Инженеринг, СТС Солар, ES-3, Скай Солар, КА Технолоджи, Умен Дом, Техем, Рисайклинг България, Крест Груп, БалБок Инженеринг, Роланд Трейдинг, Мева България и др.

● Изложбени браншове – сградно интегрирани фотоволаици, , соларна-, хидро-, био- и вятърна енергия, енергия от отпадъци, енергийна ефективност, сградна автоматизация и системи за управление, асансьорни и ескалаторни съоръжения, управление на отпадъци и рециклиране

● Австрийски и Италиански павилиони, Национално унгарско участие

● Лектори: Европейска федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика, Български съвет за устойчиво развитие, Европейски институт за енергийна ефективност в сградите, Европейски алианс на компании, работещи в областта на енергийната ефективност в сградите, Европейска комисия – Дирекция  Околна среда и Енергетика, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите, Асоциация за третиране на отпадъците – част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери), Европейска мрежа на еколозите и др.

 

Законодателните промени и световните тенденции ще откриват нови привлекателни ниши на пазара в Югоизточна Европа. В законодателството ни се транспонира европейската директива относно енергийните характеристики на сградите. Промените предвиждат да бъде изготвен Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия, да се въведе система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики на сгради и др. Концепцията за интелигентните сгради набира популярност  – те имат с 50% по-ниски разходи за енергия, отделят 70% по-малко отпадъци, ползват 40% по-малко вода в сравнение с конвенционалното строителство. В България вече реалност са няколко сгради, сертифицирани по LEED, DGNB и BREEAM. През следващите години предстоят да се направят и инвестиции за модернизиране или поставяне на нови асансьорни съоръжения, което ще доведе до съществени икономии на електроенергия и повишаването на тяхната сигурност и комфорт. В областта на възобновяемата енергия експерти прогнозират ръст в търсенето на интегрираните фотоволтаични покривни, прозоречни и фасадни системи. Очакват се да бъдат приети улеснени процедури за инсталирането на малки покривни инсталации, което допълнително ще стимулира развитието на сектора. Промяната в Закона за отпадъците поставя нови цели и възможности за  публично-частни партньорства. До 2016 г. оползотворените отпадъци трябва да се увеличат повече от два пъти и да достигнат минимум 25 %, а до 2018 г. – 40 %.  Общините е необходимо да осигурят площадки за разделно събиране на отпадъци в населените места с над 10 000 жители до 2 г. и работещи системи за рециклиране, които да обработват 25 % от битовия отпадък до 2014 г. През последните 3-4 години бяха създадени 25 инсталации за рециклиране.

За повече информация и регистрация за участие:

ВИА ЕКСПО

www.viaexpo.com

office@viaexpo.com

+359 32 512 905

   

healthy-at-work