4ти транснационален работен семинар се проведе в рамките на проект ДАНТЕ

Това беше последната от поредицата от четирите транснационални срещи по проект ДАНТЕ, в които взеха участие и многобройни ключови експерти, които допринесоха за обсъждане на идентифицираните бариери и възможните решения в рамките на петте предварително избрани тематични области.

Участниците от осемте Дунавски държави обсъдиха ключови дейности и резултати по проекта съвместно с работните групи PA1a и PA11 на EUSDR с цел капитализация и по-широко разпространение на резултатите. Беше представен кратък доклад относно утвърдените от партньорите унифицирани форми DAVID и тяхното предстоящо хармонизиране на ниво ЕК, анализирани бяха идентифицираните до момента административни бариери чрез Транснационалния инструмент за докладване на бариери и добри практики, бяха представени обобщените резултати от проведените втори национални кръгли маси и бяха разгледани националните доклади по петте тематични области на проекта. Всеки от партньорите, отговарящи за съответната област, направи представяне на резултатите от докладите, посочените бариери за тематичната област и предложените решения и заключения.

   

healthy-at-work