Проект DANTE беше представен като част от „Real people. Real stories!“

ДАНТЕ е представен чрез интервюта с целевите групи – какви са нуждите им, пред какви предизвикателства са изправени във всекидневния си живот или работен процес и как ДАНТЕ би могъл е да им помогне.

Представители на икономическите субекти от Румъния и Унгария – реални ползватели на реката – посочват необходимостта на сектора от подкрепа от началното идентифициране на проблемите, до намирането на техните адекватни решения. Те споделят, че се нуждаят от ефективни процедури за администриране на транспортирането на пътници и товари по реката, от модернизиране на цялата транспортна система по Дунав и от използване на съвременни, опростени и хармонизирани инструменти за докладване на бариерите, посредством които да се намалят бюрократичните пречки пред заинтересованите от корабоплаването по реката лица. По този начин ще се развива туризма, а пътниците и екипажите ще бъдат доволни да се намали времето, прекарано в административни процедури.

От друга страна институциите, свързани с корабоплаването по Дунав, също приветстват прилагането на най-съвременните решения за подкрепа на сектора при осъществяването на правилното докладване на бариерите, в името на един безопасен и предсказуем транспорт по реката. Те изразяват своята убеденост, че ДАНТЕ може да предложи решения, с които да се  извлекат много ползи за водния транспорт по Дунав и се затвърдят позициите му в глобалната транспортна мрежа.

Партньорите за ДАНТЕ:

Президентът на Pro Danube International Александру Капацу споделя, че административните процедури и свързаните с тях такси при превоза на стоки и пътници по р. Дунав и плавателните му притоци, произтичащи от различието в законодателствата на всяка една от дунавските държави, са огромни пречки пред пълноценното и ефективно използване на тази основна транспортна европейска инфраструктура. В този смисъл ДАНТЕ е важна стъпка към намаляването и премахването на най-важните административни бариери за корабоплаването по международно координиран начин.  

Генералният директор на Секретариата на Дунавската комисия Петър Маргик определя р. Дунав като уникален и ценен ресурс с огромен потенциал, който трябва да бъде развит с помощта на институционалната рамка на Дунавската комисия. Ето защо поради голямата значимост на ДАНТЕ, комисията за пръв път се присъединява към подобен проект като активен партньор.

Манфред Зайц, който е Генерален секретар на Pro Danube International, акцентира върху Транснационалния инструмент за докладване на административни бариери, който беше създаден в рамките на проекта, за да осигури на заинтересованите от корабоплаването по река Дунав лица възможности за докладване на административни бариери, с които са се сблъскали, както и да посочват своите добри впечатления. Този първи резултат от проекта ще помогне за постигането на заложените цели относно елиминирането на съществуващите бариери и осигуряването гладко и безпрепятствено управление и използване на реката.

   

healthy-at-work