ДАНТЕ

Финансираща програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Наименование на проекта: ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав

Кратко описание:

„ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав ” е проект, финансиран от ЕС по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и е с продължителност 30 месеца (януари 2017 г. – юни 2019 г.).

Проектът се изпълнява от широк партньорски консорциум с 16 основни партньори и 12 асоциирани стратегически партньори, сред които Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, държавни институции, асоциации на корабоплаватели, пристанищни власти, спедитори и превозвачи и неправителствени организации от 10 европейски държави. България се представлява от Българо-румънска търговско промишлена палата, асоцииран стратегически български партньор е Булмаркет ДМ ООД.

Идеята на проекта следва концепцията „Една и съща река – едни и същи правила“ – (“Same river – Same rules”), a целта е хармонизиране на административната уредба и законодателството по целия речен път, включително плавателните притоци на реката.

„Административните процедури и свързаните такси при превоза на стоки и пътници по р. Дунав и плавателните му притоци, произтичащи от различието в законодателствата на всяка една от дунавските държави, са огромни пречки пред широкомащабното и ефективно използване на тази основна транспортна европейска инфраструктура. В този смисъл ДАНТЕ е важна стъпка към намаляването и отмяната на най-важните административни бариери за корабоплаването по международно координиран начин”,

Александру Капацу, президент на Pro Danube International.

За да постигнат това партньорите ще използват различни подходи и инструменти, сред които:

– събиране и анализ на информация на национално ниво във всички партньорски държави, вкл. чрез специално адаптирана за целта он-лайн платформа

– провеждане на множество работни срещи и форуми на национално и международно ниво с цел обсъждане на проблемите и възможните решения с компетентните органи и представители на икономическите субекти – реалните ползватели на реката.

– обобщаване на резултатите в окончателен консолидиран доклад за предприемане на конкретни стъпки, координирани съвместно между Европейската комисия, работната група за вътрешноводния транспорт към Дунавската стратегия, Дунавската комисия, националните правителства на Дунавските държави.

Проектът  е фокусиран върху пет тематични области:

  1. Гранична полиция, данъчни и митнически служби
  2. Органите за навигация и контрол на трафика
  3. Пристанищни власти / администрации
  4. Водни и канални администрации
  5. Други съответни органи за налагане на бариери (например здравен контрол, управление на бедствия и т.н.)

Очаква се изпълнението на проекта да доведе до по-доброто управление на р. Дунав – тази екологосъобразна европейска централна транспортна инфраструктура и до намаляване на логистичните разходи на основни отрасли, които са в зависимост от водния транспорт, както и за тяхната конкурентоспособност в глобален мащаб.

Период на осъществяване: януари 2017 – юни 2019

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante

Партньори:
Pro Danube International
Уеб сайт: www.prodanube.eu

Steinbeis Innovation gGmbH, Steinbeis-Europe-Center
Уеб сайт: www.stw.de, www.steinbeis-europa.de

iC consulenten ZT GesmbH
Уеб сайт: www.ic-group.org

University of Applied Sciences Upper Austria
Уеб сайт: http://www.fh-ooe.at/forschung/

Waterborne Transport Development Agency
Уеб сайт: www.arvd.gov.sk

Slovak Shipping and Ports JSC
Уеб сайт: www.spap.sk

Hungarian Shipping Federation
Уеб сайт: http://mahosz.hu/

Hungarian Federation of Inland Waterway Freight Forwarders
Уеб сайт: +36309905795

Ministry of Transport of Romania
Уеб сайт: www.mt.ro

Romanian River Ship Owners and Port Operators Association
Уеб сайт: www.aaopf.ro

Pro Danube Romania
Уеб сайт: pdro@prodanube.eu

Danube Commission
Уеб сайт: www.danubecommission.org

Constanta Port Business Association
Уеб сайт: www.portbusiness.ro

Public Institution Port Authority Vukovar
Уеб сайт: www.port-authority-vukovar.hr

Shipmasters Association of Serbia
Уеб сайт: www.kapetanisrbije.com

International Sava River Basin Commission
Уеб сайт: www.savacommission.org

Rhenus Logistics Austria GmbH
Уеб сайт: www.rhenus.com

Hungarian Federation of Danube Ports
Уеб сайт: www.hfip.hu

BRODOKOMERC NS d.o.o.
Уеб сайт: brodokomercns@gmail.com

Port BULMARKET EAD
Уеб сайт: www.bulmarket.bg

Union of Romanian Inland Ports
Уеб сайт: http://www.danube-ports.ro/

Danube Cruises Romania srl
Уеб сайт: www.Cruise-Services.com

Danube Logistics SRL
Уеб сайт: http://www.gifp.md/

Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
Уеб сайт: www.mppi.hr

Ministry of National Development
Уеб сайт: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

State Enterprise Ukrainian Sea Ports Authority
Уеб сайт: www.uspa.gov.ua

Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic
Уеб сайт: www.mindop.sk

 

Втора национална кръгла маса 19 април 2018 г.

Мемо от събитието 

Програма

Представяне на резултатите от проведените работни срещи и анализ на процедурите 

Представяне на предложените унифицирани форми за контрол на плавателните съдове по р. Дунав (DAVID формуляри)

 

Национална кръгла маса 29 май 2017 г.

Мемо от събитието

Програма

Представяне на проекта

Административна рамка при контрола на корабоплаването

   

healthy-at-work