БРТПП стартира годината с нов проект – ДАНТЕ

Българо-румънска търговско промишлена палата стартира новата 2017 г. с нов проект:  Данте – Подобряване на административните процедури и процеси за транспорта по вътрешните водни пътища по Дунава.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. и е с продължителност 30 месеца. Партньори по проекта са над 20 организации и фирми от 10 държави, а общата стойност на проекта е 1 986 786 Евро.

Административните пречки и свързаните с тях такси в логистиката на товари и пътници по река Дунав и нейните плавателни притоци са основните пречки за широко мащабно и ефективно използване на река Дунав като основна транспортна ос на региона.

Съществуването на тези бариери намалява икономическия и екологичния потенциал, икономическия растеж и социалното подпомагане в целия регион.

Справянето, смекчаването и премахването на най-важните административни бариери по координиран и транснационално интегриран начин е основната цел на проекта.

Това ще доведе до по-доброто управление на тази екологосъобразна европейска централна транспортна инфраструктура и намаляване на логистичните разходи на основни отрасли в зависимост от водния транспорт за тяхната конкурентоспособност в световен план.

ДАНТЕ ще функционира като умна мрежа от заинтересовани страни, подкрепени от EUSDR / PA1A и съответните важни национални заинтересовани страни в осигуряването на по-добри условия за транспорта по вътрешните водни пътища.

Специфични цели на проекта:

– Хармонизирани наредби и опростяване на административните процеси на транспорта и трансбордиране (концепцията „една и съща река, едни и същи правила“). Партньорите по ДАНТЕ ще събират и анализират бариерите на национално ниво, ще ги структурират в консолидирани отчети, ще предлагат решения и ще ги обсъждат с компетентните органи на национално и международно ниво.

– Намаляване на времевите загуби и разходите, породени от неефективни административни наредби и процеси, които генерират излишни финансови тежести за бизнеса. Това ще бъде постигнато в съвместните срещи с публичните власти с цел разработване и прилагане на опростени административни процедури и процеси за операции за водните пътища. ДАНТЕ систематично ще въведе процедури за консултации със заинтересованите страни в законови и нормативни актове на публичната администрация, които са от значение за водните пътища.

– Заздравяване на конкурентната позиция на компании, ползващи р. Дунав и нейните плавателни притоци в техните логистични вериги и да подкрепи икономическия растеж и създаването на работни места в региона, като се увеличи ефективната публична администрация.

Системата за наблюдение за събиране на потребителски опит (подкрепена от онлайн инструмент) ще бъде ключов елемент за успешното изпълнение на проекта. ДАНТЕ  улеснява работата на EUSDR PA1a и е призната от EC/DG MOVE като част от усилията за намаляване на административните бариери в транспортния сектор. ДАНТЕ активно включва Дунавската комисия и също така функционира като платформа на свързаните общите усилия на DC & ЕО.

DANTE се фокусира върху пет тематични области, които са:

  • Гранична полиция, данъци и Митници
  • Навигация/ органите за контрол на трафика
  • Пристанищните власти / администрации
  • Водни и канални администрации
  • Други съответни органи за налагане на бариери (например здравен контрол, управление на бедствия и т.н.)

   

healthy-at-work