БРТПП изследва трудовата мобилност между България и Румъния

 

Съобщение за медиите

БРТПП изследва трудовата мобилност между България и Румъния

 

Българо-румънската търговско-промишлена палата започва първо по рода си изследване на трансграничната трудова мобилност между България и Румъния, което ще даде основа за развитие на нови услуги за бизнеса. Не съществуват предишни изследвания или налични данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност в трансграничния регион Румъния-България.

Проучването обхваща цялата трансгранична зона между двете държави, което означава 8 български области и 7 румънски окръга. То се насочва към дългосрочните перспективи на трудовата мобилност, като взема предвид тенденциите за икономическо развитие и промените на пазара на труда в следващите минимум 5 години и идентифицира основните пречки пред регионалната заетост, вкл. наемането в съседната държава.

По-конкретно проучването включва анализ на стратегически документи и планове за регионално развитие, както и статистическа информация; емпирични данни от  анкети, срещи и интервюта с ключови фирми и институции; оценка на инвеститорите за текущата и бъдещата необходимост от работна ръка и нагласи на бизнеса за наемане на служители от другата страна. Предвидена е също преценка на нуждите на бизнеса от ключови компетентности при ситуация на трансгранична заетост, както и набиране на информация за  образователни институции, осигуряващи подходящо обучение. Проучването обобщава и анализира също така политиките, програмите и мерките за заетост, квалификация на работната ръка и трудова мобилност.

Проучването е първата голяма инициатива по проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, който се изпълнява от БРТПП в партньорство с Асоциацията за устойчиво развитие Слатина (Румъния, окръг Олт) с финансиране от програма Интеррег V-A Румъния – България.

***

Моля, ползвайте посочените по-горе контакти, ако желаете да се свържете с ръководителя на проекта Елеонора Иванова.

   

healthy-at-work