Бизнес климатът в България се влошава

Бизнес климатът в България се влошава според данни на НСИ. Общият показател пада с 1 пункт през юни в сравнение с май. Това се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли, не се очаква повишение на цените през следващите три месеца.

„Бизнес климат в промишлеността“ спада с 1.8 пункта в сравнение с май поради по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото състояние на предприятията.

„Бизнес климат в строителството“ нараства с 4 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

„Бизнес климат в търговията на дребно“ остава приблизително на равнището си от предходния месец. Оценките на мениджърите за настоящото състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите, и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

„Бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 5.6 пункта в сравнение с май поради по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията.

   

healthy-at-work