Проект „Биогорива – източник на съвместно устойчиво развитие в областта на трансгранично сътрудничество“

Основна цел на проекта:

Създаване на подкрепа и популяризиране добиването и използването на биогорива, с цел постигане  на  устойчиво развитие на трансграничния регион Русе – Гюргево.

Специфични цели:

1.Насърчаване добива и използването на биогорива като фактор за развитие за трансграничната област Русе – Гюргево;

2.Насърчаване на иновациите и технологичния трансфер, чрез засилване на връзката между научно-изследователските организации и малкия и среден бизнес;

3.Стимулиране   на   междурегионално сътрудничество и подкрепа за постигане на стабилност и икономически растеж на регион Русе – Гюргево.

В рамките на проекта се разработва идеята за популяризиране създаването на първо поколение биогорива (биодизел и биоетанол) на базата на суровини като рапица, шафранка, захарна метла, чрез използване потенциала на трансграничните  партньорства  между организациите в регион Русе – Гюргево.

Използването на биогоривата ще стимулира икономическото развитие на региона, ще доведе до намаляване на енергийните разходи, до увеличаване на трудовата заетост, като ще допринесе за цялостно подобряване на стандарта на живот.

Предимствата от използването на биогорива ще бъдат популяризирани чрез организиране на серия  от семинари,  работни срещи, конференция, както и чрез изработка и разпространение на рекламно-информационни материали.

Водещ партньор:

Национален институт за изследвания и развитие на биологичните науки

Адрес: Сплаиул Индепендентей №296, сектор 6, Букурещ 060031, Румъния

Телефон:  0040 212 200 880

Факс: 0040 212 200 880

Ел. поща: office@dbio.ro

Интернет сайт: www.dbioro.eu

Партньори:

Национален институт за научни изследвания – развитие на машини и инсталации, проектирани за земеделието и хранителната индустрия – INMA

Адрес: бул. Йон Йонеску де ла Брад №6

Сектор 1, Букурещ 013813, Румъния

Телефон:  0040 021 2693255

Факс: 0040 21 2693273

Ел. поща: icsit@inma.ro

Интернет сайт: www.inma.ro

 

Русенски университет ”Ангел Кънчев”

Адрес: ул. ”Студентска” №8

Русе 7017, България

Телефон:   00359 82 888 442

Факс: 00359 82 845 708

Ел. поща: secretary@uni-ruse.bg

Интернет сайт: www.uni-ruse.bg

 

Българо-румънска търговско промишлена палата

Адрес: ул. Александровска №26,

Търговски комплекс Роял Сити Център, ет. 4, офис 3, ПК 69

гр. Русе 7000, България

Тел:   00359 82 50 76 06

Факс: 00359 886 897744

Ел. поща: project@brcci.eu

Интернет сайт: www.brcci.eu

 

Местен съвет Роата де Жос

Адрес: ул. Републичии №65

Роата де Жос, Румъния

Телефон:  0040 246 266 103

Факс: 0040 246 266 115

Ел. поща: cl_roatadejos@yahoo.com

 

Целеви групи:

Местни власти;

Търговски, земеделски и индустриални камари;

Неправителствени организации;

Университети и изследователски институти;

Търговски дружества, фермери, преработватели;

Населението на трансграничния регион.

 

Основни дейности по проекта:

Извършване на проучвания, засягащи добива на растителни продукти и биогорива, създаване на мрежа от изследователски институти, университети,  земеделски  производители, преработватели и други заинтересовани страни;

Създаване на база данни и интернет портал за обмен на информация и популяризиране получаването и използването на биогорива;

Провеждане на обучения за земеделските производители и преработватели, конференции, семинари, работни срещи;

Разпространение на информация сред множество заинтересовани страни и аудитории, с различни нива на познание.

 

Очаквани резултати:

Създадена  съвместна база данни;

Създадена мрежа от изследователски институти, университети, земеделски производители, преработватели и други заинтересовани страни;

Създаден интернет портал;

Проведени   демонстрации  по култивиране и прибиране на рапица;

Създадени  различни промоционални и обучителни материали, съдържащи основна и специализирана информация.

Продължителността на проекта е 18 месеца, а общият бюджет възлиза на 961 233.73 евро.

   

healthy-at-work