Оргахим АД се разделя на три компании

„Оргахим“ АД се разделя на три компании – „Оргахим“ АД, и двете новобразувани – „Русе Кемикълс“ АД и „Оргахим Резинс“ АД. Решението е взето на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на 16.08.2013г.
„Русе Кемикълс“ АД ще се занимава с производството и дистрибуцията на анхидриди и пластификатори. Предмет на дейност на „Оргахим Резинс“ АД ще бъде производство и дистрибуция на смоли и лепила. В „Оргахим“ АД остават производството и дистрибуцията на пигменти, бои, лакове, дисперсии.
В новообразуваните фирми се запазват дяловете на досегашните акционери на компанията – „Уайтбийм Холдинг Лимитид“, „Тайдъл Уейв Трейдинг Лимитид“ и „Ес Си Поликолор С.А.“
Чрез разделението се цели да се подобри управлението на активите и да се оптимизира корпоративната структура. Продуктовото и функционално разнообразие е достигнало такова равнище, при което тази стъпка се налага, за да се запазят темповете на развитие на дружеството.

   

healthy-at-work